0

Atuda – עתודה

 • עתודה תחילת לימודים
  • לאחר קבלת אישור מעתודה, מקבלים צו גיוס עם יום התחיילות חד יומי.
 • תשלומים
  • משלמים מקדמה לבן גוריון
  • שומרים חשבוניות \ קבלות
  • במרץ ונובמבר מגישים למדור עתודה הטפסים ומקבלים החזר בשני פעיצות
 • מעבר בין מסלולי לימוד
  • אם הציונים מאפשרים ואם האוניברסיטה מסכימה, ניתן לעבור מסלולי לימודים
  • שולחים אישור מבן גוריון לעתודה
  • מדור עתודה צריך לתת אישור על כך.